Volg ons ook op facebook http://www.facebook.com/hhhgroningen

disclamer

Disclamer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de www.hethoutenhuis.info website. Indien u niet akkoord gaat met de toepassing en/of inhoud van (een deel van) deze voorwaarden mag u (de informatie op) deze website niet gebruiken. De voorwaarden kunnen door www.hethoutenhuis.info te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden bij ieder gebruik opnieuw door te lezen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn.


Hoewel www.hethoutenhuis.info zich inspant om de informatie op de website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaardt www.hethoutenhuis.info dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

www.hethoutenhuis.info aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de website en de daarop verstrekte informatie, U kunt uitdrukkelijk geen rechten ontlenen aan de inhoud en de kleurenweergave van de beelden op deze website.

www.hethoutenhuis.info behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. www.hethoutenhuis.info is echter niet gehouden de (informatie op de) website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

Links naar externe sites
Op deze webpagina’s bevinden zich links naar externe websites. www.hethoutenhuis.info is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Toegang tot de website
www.hethoutenhuis.info garandeert niet dat de website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze website. www.hethoutenhuis.info garandeert eveneens niet dat deze website of de server waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s www.hethoutenhuis.info en op het logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van www.hethoutenhuis.info met uitzondering van:

Het is - met bronvermelding - toegestaan om informatie van de site over te nemen en in te zetten voor eigen gebruik, zolang er geen sprake is van commerciële uitbating. Ingeval van gebruik op internet, betekent bronvermelding het plaatsen van een link naar www.hethoutenhuis.info

Privacybeleid
Op de verwerking van  persoonsgegevens is onze privacybeleid van toepassing.

Illustratiemateriaal
M.b.t. sommige teksten en/of illustratiemateriaal is www.hethoutenhuis.info ondanks zorgvuldige inspanningen daartoe, niet gelukt eventuele rechthebbende(n) te achterhalen. Mocht u van mening zijn (auteurs)rechten te kunnen doen gelden op teksten en/of illustratiemateriaal in deze uitgave dan verzoeken wij u contact op te nemen met www.hethoutenhuis.info

Nietigheid

Indien enige bepaling in deze gebruikersovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig nietig wordt verklaard, zal de nietigheid geen gevolgen hebben voor toepassing voor de rest van deze gebruikersovereenkomst.

Toepasselijk recht, Rechtsbevoegdheid

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord het Nederlands recht. Alle geschillen, met betrekking tot deze internetsite of Disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, Nederland.

Sponsoren

Contactinformatie

Het Houten Huis

Pottebakkersrijge 2.
9718 EA Groningen

050 8511777

Info@barderits.com
Info@hhhgroningen.nl

KvK: 65623487
 
RSIN: 856191061
 
IBAN: NL10INGB0007287450
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.